Активности

Со цел остварување на дадените цели, во рамките на националната рурална мрежа ќе се спроведат следните активности:

a) Информативни акции за руралното население и други организации и администрации во руралните области за мерките на политиките за рурален развој (списанија, промотивни материјали, веб страници, семинари, средби, дебати, точки за контакт, итн.);

б) Промовирање на соработка помеѓу операторите во руралниот развој на транс-регионално и меѓународно ниво (воспоставена и достапна база на рурални организации и администрации, средби и семинари), вклучувајќи обука, информативни и активности за поддршка за проекти на соработка помеѓу локални акциски групи, вклучувајќи и примена на постојните упатства;

в) Собирање и испорака на податоци за развој на руралните области и спроведување рурални политики и мерки.

РДН е член на

brdn
ELRAD
PREPARE

Партнери

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Мапа

Контакт


Адреса:

ул, "Коста Веселинов" бр. 3а,
1000 Скопје, Р. Македонија
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
инфо емаил: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook