Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ

Основни податоци за проектот

Проектот е дизајниран за да ги поттикне младите од руралните средини и граѓанските организации од Источниот и Југоисточниот плански регион во Македонија да придонесат во демократските процеси на владеење вклучувајќи ги сите засегнати страни како и поттикнување на граѓанско учество и приспособување кон предизвиците за интеграцијата во ЕУ.

Специфични цели на проектот

  1. Подобрување на капацитетот на младинските граѓански организации и младите од руралните средини за креирање и спроведување на јавните политики преку структурен дијалог со носителите на одлуки;
  2. Зајакнување на капацитетите на младите од руралните средини за подобра конкурентност на пазарот на трудот.

Проектот ќе се спроведува во период од 18 месеци, почнувајќи од 19 декември 2017 година.

Партнери во проектот:

Фондација за поврзување на природни вредности и луѓе (CNVP) – Подружница во Република Македонија
Мрежа за рурален развој на Македонија
Мрежа за рурален развој на Хрватска
Мрежа за рурален развој на Србија

Донатор:

Европска Унија (EuropeAid/138660/ID/ACT/MK)

FINAL one page info 15.02.2018.pdf

РДН е член на

brdn
ELRAD
PREPARE

Партнери

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Мапа

Контакт


Адреса:

ул, "Коста Веселинов" бр. 3а,
1000 Скопје, Р. Македонија
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
инфо емаил: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook