Апликација за членство

Доколку сакате да се зачлените, можете да го преземете Барањето за прием во членство на Мрежата за рурален развој на Република Македонија, дадено во прилог. Пополнетиот формулар се поднесува електронски на нашата адрса: info@ruralnet.mk
Пред да го пополните барањето за членство, потребно е да се запознаете со правата и обврските на членовите на Мрежата кои се утврдени согласно со одредбите на Статутот на МРР и позитивните законски прописи.
Годишната членарина изнесува 500.оо МКД

БАРАЊЕ за прием во членство на Мрежата за рурален развој на Република Македонија

Статут на МРР на РМ

РДН е член на

brdn
ELRAD
PREPARE

Партнери

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Мапа

Контакт


Адреса:

ул, "Коста Веселинов" бр. 3а,
1000 Скопје, Р. Македонија
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
инфо емаил: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook